ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Καϊδατζής ΑκρίταςΤεύχος
1.Η συμβολή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου των νόμων στην ΕλλάδαΤεύχος 2-2014
2.Ηλικιακό όριο για τον διορισμό σε διευθυντική θέση ερευνητικού ινστιτούτου (ΣτΕ 3404/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2012
3.Ευνοϊκό επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές του ΟΛΠ ΑΕ και ΕΣΔΑ (ΑΠ Ολ. (πλήρης) 5/2011)Τεύχος 5-2011
4.Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και λοιπών «προνομίων» του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011Τεύχος 5-2011
5.Η νομική φύση των πράξεων που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση ιεράς μονής (ΣτΕ 502/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2011
6.Η διετής παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995 και η αρχή της ισότητας (ΣτΕ Ολ. 953/2011)Τεύχος 2-2011
7.Λειτουργία ευκτηρίου οίκου και θρησκευτική ελευθερία (ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2010
8.Υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα και ελευθερία εργασίας (ΣτΕ 1571/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2010
9.Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και επαγγελματική ελευθερία (ΣτΕ Ολ. 1585/2010)Τεύχος 5-2010
10.Μη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και Σύνταγμα (ΣτΕ 1185/2010 Τμ. B΄ )Τεύχος 4-2010
11.Διοίκηση ανωνύμων εταιριών και κοινωνική ασφάλιση (ΔΕφΑθ 1021/2010)Τεύχος 4-2010
12.Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων που αφορούν την παροχή ασύλου ή την απέλαση αλλοδαπού από τη χώρα (ΣτΕ ΕΑ 369/2010)Τεύχος 3-2010
13.Αναδρομικότητα των συντάξεων του Δημοσίου και ΕΣΔΑ (ΕλΣυν Ολ. 26/2010)Τεύχος 2-2010
14.Η νόμιμη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών (ΣτΕ 858/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2010
15.Υποχρεωτική ασφάλιση σε έναν μόνο ασφαλιστικό φορέα (ΔΕφΛαρ 21/2010 )Τεύχος 2-2010
16.Μη αναγνώριση των τίτλων σπουδών των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΔΕφΑθ 1297/2009 )Τεύχος 6-2009
17.Καταβολή δαπάνης για νοσηλεία ασφαλισμένου σε ιδιωτική κλινική του εξωτερικού (ΤρΔΠρΚομ 424/2009 )Τεύχος 6-2009
18.Προσμέτρηση αναγνωρισθέντος χρόνου προϋπηρεσίας για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου (ΤρΔΠρΚομ 457/2009 )Τεύχος 6-2009
19. Προφορική συνέντευξη υποψηφίων και σύνταξη πρακτικού ως εγγύηση τηρήσεως της αρχής της αξιοκρατίας (ΔΕφΘεσ 392/2009 )Τεύχος 5-2009
20.Προϋποθέσεις μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάση αορίστου χρόνου (ΔΕφΘεσ 727/2009 )Τεύχος 5-2009
21.Ανασύνταξη πίνακα διοριστέων δημοτικών υπαλλήλων και αναδρομικότητα του διορισμού (ΔΕφΑθ 262/2009 )Τεύχος 4-2009
22.Προσδιορισμός του επιτοκίου υπερημερίας σε οφειλές του Δημοσίου (ΣτΕ 1060/2009 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2009
23.Αίτηση ακύρωσης κατά ανυπόστατης κανονιστικής πράξης (ΣτΕ 1102/2009 Τμ. B΄)Τεύχος 3-2009
24.Αρμοδιότητα εκδίκασης ακυρωτικών διαφορών από εκτελεστές πράξεις των ανεξάρτητων αρχών (ΣτΕ 51/2009 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 2-2009
25.Η νομική φύση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 1849/2008)Τεύχος 2-2009
26.Νομοθετικός περιορισμός του ανώτατου ποσού εφάπαξ βοηθήματος του Κλάδου Πρόνοιας ΔΕΗ και Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 3231/2008)Τεύχος 2-2009
27.Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί με δωρεά ή διαθήκη (ΣτΕ Ολ. 3371/2008)Τεύχος 2-2009
28.Διαφορά από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντή ΕΘΙΑΓΕ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΣτΕ 2131/2008 Τμ.Γ΄)Τεύχος 1-2009
29.Μη απόδοση ΦΠΑ και διαχρονικό δίκαιο (ΤρΔΠρΚομ 136/2008 )Τεύχος 1-2009
30.Η διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων σε ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 2119/2008 Τμ.Γ΄ )Τεύχος 1-2009
31.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από την υποχρέωση καταβολής αγγελιοσήμου (ΣτΕ 1013/2008 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2008
32.Ζητήματα εκτελεστότητας πράξεων μεταβίβασης δημοσίων περιουσιακών στοιχείων και παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων (ΣτΕ Ολ. 1176/2008)Τεύχος 5-2008
33.Αμοιβές εκπαιδευτικών και αρχή της ισότητας (ΤρΔΠρΙωαν 30/2008)Τεύχος 4-2008
34.«Προμέτοχα» κρατικών εταιρειών και συναλλακτική δράση της Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 896/2008)Τεύχος 4-2008
35.Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινόχρηστων πραγμάτων (ΣτΕ Ολ. 891/2008)Τεύχος 4-2008
36.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε πολυκατοικία (ΤρΔΠρΙωαν 559/2007)Τεύχος 3-2008
37.Χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο και τροχαίο ατύχημα (ΤρΔΠρΚομ 264/2007 )Τεύχος 3-2008
38.Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (ΣτΕ 682/2008 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2008
39.Προσλήψεις σε ανώνυμες εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ΑΣΕΠ (ΣτΕ 3167/2007 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2008
40.Προϋποθέσεις απόδοσης του συνόλου της δαπάνης από το ΙΚΑ επί νοσηλείας ασφαλισμένου σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο (ΤρΔΠρΙωαν 99/2007)Τεύχος 3-2008
41.Απόδειξη περιεχομένου απολεσθέντος ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΤρΔΠρΚομ 282/2007 (μεταβατική έδρα Ξάνθης))Τεύχος 2-2008
42.Πράξεις επιβολής προστίμου για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (ΤρΔΠρΘεσ 2265/2007)Τεύχος 2-2008
43.Απαλλαγή φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας (ΤρΔΠρΘεσ 3234/2007)Τεύχος 2-2008
44.Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από το ΙΚΑ χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο (ΣτΕ 2993/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2008
45.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 1491/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2008
46.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ (Ολ.) 2368/2007 )Τεύχος 1-2008
47.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 1388/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2008
48.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 2178/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2008
49.Προθεσμία άσκησης ενδοστρεφούς προσφυγής από διευθυντή υποκαταστήματος ΙΚΑ (ΔΕφΘεσ 604/2007)Τεύχος 1-2008
50.Αλλοδαποί και επιδόματα πολυτέκνων (ΣτΕ 771/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2007
51.Επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα για την ανατροπή του τεκμηρίου απασχόλησης μισθωτού (ΤρΔΠρΘεσ 1815/2007)Τεύχος 5-2007
52.Παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΤρΔΠρΘεσ 1691/2007 )Τεύχος 4-2007
53.Τηλεφωνικές υποκλοπές (ΣτΕ (Ε.Α.) 456/2007)Τεύχος 4-2007
54.Η «μίσθωση» προσωπικού από τα ΝΠΔΔ και ο νομικός της χαρακτηρισμός (ΜΠρΘεσ 21182/2007 )Τεύχος 4-2007
55.Η μεταρρύθμιση του νομικού καθεστώτος του ΟΤΕΤεύχος 6-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ΕΝΟΒΕ: Παραβίαση της ιδιωτικότητας - Οι κάμερες

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης