ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Καϊδατζής ΑκρίταςΤεύχος
1.Η συμβολή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του δικαστικού ελέγχου των νόμων στην ΕλλάδαΤεύχος 2-2014
2.Ηλικιακό όριο για τον διορισμό σε διευθυντική θέση ερευνητικού ινστιτούτου (ΣτΕ 3404/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 3-2012
3.Ευνοϊκό επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές του ΟΛΠ ΑΕ και ΕΣΔΑ (ΑΠ Ολ. (πλήρης) 5/2011)Τεύχος 5-2011
4.Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και λοιπών «προνομίων» του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011Τεύχος 5-2011
5.Η νομική φύση των πράξεων που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση ιεράς μονής (ΣτΕ 502/2011 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2011
6.Η διετής παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995 και η αρχή της ισότητας (ΣτΕ Ολ. 953/2011)Τεύχος 2-2011
7.Λειτουργία ευκτηρίου οίκου και θρησκευτική ελευθερία (ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 6-2010
8.Υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα και ελευθερία εργασίας (ΣτΕ 1571/2010 Τμ. Γ΄)Τεύχος 6-2010
9.Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και επαγγελματική ελευθερία (ΣτΕ Ολ. 1585/2010)Τεύχος 5-2010
10.Μη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και Σύνταγμα (ΣτΕ 1185/2010 Τμ. B΄ )Τεύχος 4-2010
11.Διοίκηση ανωνύμων εταιριών και κοινωνική ασφάλιση (ΔΕφΑθ 1021/2010)Τεύχος 4-2010
12.Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων που αφορούν την παροχή ασύλου ή την απέλαση αλλοδαπού από τη χώρα (ΣτΕ ΕΑ 369/2010)Τεύχος 3-2010
13.Αναδρομικότητα των συντάξεων του Δημοσίου και ΕΣΔΑ (ΕλΣυν Ολ. 26/2010)Τεύχος 2-2010
14.Η νόμιμη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών (ΣτΕ 858/2010 Τμ. Δ΄)Τεύχος 2-2010
15.Υποχρεωτική ασφάλιση σε έναν μόνο ασφαλιστικό φορέα (ΔΕφΛαρ 21/2010 )Τεύχος 2-2010
16.Μη αναγνώριση των τίτλων σπουδών των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΔΕφΑθ 1297/2009 )Τεύχος 6-2009
17.Καταβολή δαπάνης για νοσηλεία ασφαλισμένου σε ιδιωτική κλινική του εξωτερικού (ΤρΔΠρΚομ 424/2009 )Τεύχος 6-2009
18.Προσμέτρηση αναγνωρισθέντος χρόνου προϋπηρεσίας για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου (ΤρΔΠρΚομ 457/2009 )Τεύχος 6-2009
19. Προφορική συνέντευξη υποψηφίων και σύνταξη πρακτικού ως εγγύηση τηρήσεως της αρχής της αξιοκρατίας (ΔΕφΘεσ 392/2009 )Τεύχος 5-2009
20.Προϋποθέσεις μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάση αορίστου χρόνου (ΔΕφΘεσ 727/2009 )Τεύχος 5-2009
21.Ανασύνταξη πίνακα διοριστέων δημοτικών υπαλλήλων και αναδρομικότητα του διορισμού (ΔΕφΑθ 262/2009 )Τεύχος 4-2009
22.Προσδιορισμός του επιτοκίου υπερημερίας σε οφειλές του Δημοσίου (ΣτΕ 1060/2009 Τμ. ΣΤ΄)Τεύχος 3-2009
23.Αίτηση ακύρωσης κατά ανυπόστατης κανονιστικής πράξης (ΣτΕ 1102/2009 Τμ. B΄)Τεύχος 3-2009
24.Αρμοδιότητα εκδίκασης ακυρωτικών διαφορών από εκτελεστές πράξεις των ανεξάρτητων αρχών (ΣτΕ 51/2009 Τμ. Γ΄ )Τεύχος 2-2009
25.Η νομική φύση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 1849/2008)Τεύχος 2-2009
26.Νομοθετικός περιορισμός του ανώτατου ποσού εφάπαξ βοηθήματος του Κλάδου Πρόνοιας ΔΕΗ και Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 3231/2008)Τεύχος 2-2009
27.Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί με δωρεά ή διαθήκη (ΣτΕ Ολ. 3371/2008)Τεύχος 2-2009
28.Διαφορά από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντή ΕΘΙΑΓΕ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΣτΕ 2131/2008 Τμ.Γ΄)Τεύχος 1-2009
29.Μη απόδοση ΦΠΑ και διαχρονικό δίκαιο (ΤρΔΠρΚομ 136/2008 )Τεύχος 1-2009
30.Η διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων σε ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 2119/2008 Τμ.Γ΄ )Τεύχος 1-2009
31.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από την υποχρέωση καταβολής αγγελιοσήμου (ΣτΕ 1013/2008 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2008
32.Ζητήματα εκτελεστότητας πράξεων μεταβίβασης δημοσίων περιουσιακών στοιχείων και παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων (ΣτΕ Ολ. 1176/2008)Τεύχος 5-2008
33.Αμοιβές εκπαιδευτικών και αρχή της ισότητας (ΤρΔΠρΙωαν 30/2008)Τεύχος 4-2008
34.«Προμέτοχα» κρατικών εταιρειών και συναλλακτική δράση της Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 896/2008)Τεύχος 4-2008
35.Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινόχρηστων πραγμάτων (ΣτΕ Ολ. 891/2008)Τεύχος 4-2008
36.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε πολυκατοικία (ΤρΔΠρΙωαν 559/2007)Τεύχος 3-2008
37.Χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο και τροχαίο ατύχημα (ΤρΔΠρΚομ 264/2007 )Τεύχος 3-2008
38.Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (ΣτΕ 682/2008 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2008
39.Προσλήψεις σε ανώνυμες εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ΑΣΕΠ (ΣτΕ 3167/2007 Τμ. Γ΄)Τεύχος 3-2008
40.Προϋποθέσεις απόδοσης του συνόλου της δαπάνης από το ΙΚΑ επί νοσηλείας ασφαλισμένου σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο (ΤρΔΠρΙωαν 99/2007)Τεύχος 3-2008
41.Απόδειξη περιεχομένου απολεσθέντος ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΤρΔΠρΚομ 282/2007 (μεταβατική έδρα Ξάνθης))Τεύχος 2-2008
42.Πράξεις επιβολής προστίμου για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (ΤρΔΠρΘεσ 2265/2007)Τεύχος 2-2008
43.Απαλλαγή φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας (ΤρΔΠρΘεσ 3234/2007)Τεύχος 2-2008
44.Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από το ΙΚΑ χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο (ΣτΕ 2993/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2008
45.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 1491/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2008
46.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ (Ολ.) 2368/2007 )Τεύχος 1-2008
47.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 1388/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2008
48.Η φύση των διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις επιβολής κοινωνικών πόρων (ΣτΕ 2178/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 1-2008
49.Προθεσμία άσκησης ενδοστρεφούς προσφυγής από διευθυντή υποκαταστήματος ΙΚΑ (ΔΕφΘεσ 604/2007)Τεύχος 1-2008
50.Αλλοδαποί και επιδόματα πολυτέκνων (ΣτΕ 771/2007 Τμ. Α΄)Τεύχος 5-2007
51.Επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα για την ανατροπή του τεκμηρίου απασχόλησης μισθωτού (ΤρΔΠρΘεσ 1815/2007)Τεύχος 5-2007
52.Παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΤρΔΠρΘεσ 1691/2007 )Τεύχος 4-2007
53.Τηλεφωνικές υποκλοπές (ΣτΕ (Ε.Α.) 456/2007)Τεύχος 4-2007
54.Η «μίσθωση» προσωπικού από τα ΝΠΔΔ και ο νομικός της χαρακτηρισμός (ΜΠρΘεσ 21182/2007 )Τεύχος 4-2007
55.Η μεταρρύθμιση του νομικού καθεστώτος του ΟΤΕΤεύχος 6-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα. Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης σειρά ρυθμίσεων από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διοίκησης (εθνικής και κοινοτικής). Η πέμπτη έκδοσή του έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της νομοθετικής παραγωγής το 2010 και το 2011.

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης