ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Τσιμάρας ΚώσταςΤεύχος
1.Μερικές σκέψεις για ένα οικονομικό Σύνταγμα της ΕΕΤεύχος 4-2014
2.Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 181/16.9.2009) «Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα»Τεύχος 5-2009
3.Π.Δ. 132/2009 (ΦΕΚ Α΄ 179/16.9.2009) «Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης αγροφυλάκων»Τεύχος 5-2009
4.Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ Α΄ 190/29.9.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει»Τεύχος 5-2009
5.Π.Δ. 161/2009 (ΦΕΚ Α΄ 200/1.10.2009) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕ L 195/15 της 27.7.2005) για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων»Τεύχος 5-2009
6.Π.Δ. 147/2009 (ΦΕΚ Α΄ 189/29.9.2009) «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης»Τεύχος 5-2009
7.Π.Δ. 133/2009 (ΦΕΚ Α΄ 180/16.9.2009) «Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης αγρονόμων»Τεύχος 5-2009
8.Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 218/29.10.2009) «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση»Τεύχος 5-2009
9.Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»Τεύχος 5-2009
10.Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/7-8-2009 ) «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» Τεύχος 4-2009
11.Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143/7.8.2009) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις»Τεύχος 4-2009
12.Ν. 3780/2009 (ΦΕΚ Α΄ 133/7.8.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση με τη διέλευση των συνόρων» Τεύχος 4-2009
13.Ν 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/4.9.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» Τεύχος 4-2009
14.Ν. 3800/2009 (ΦΕΚ Α΄ 162/4.9.2009) «Κύρωση του Διακανονισμού μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος» Τεύχος 4-2009
15.Ν 3783/2009 (ΦΕΚ Α΄ 136/7.8.2009) «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Τεύχος 4-2009
16.Ν. 3785/2009 (ΦΕΚ Α΄ 138/7.8.2009) «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος", του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος", του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Εθνική Λυρική Σκηνή", της Α.Ε. με την επωνυμία "Ολυμπιακά Ακίνητα" και της Α.Ε. με την επωνυμία "Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου" και ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία "Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος"» Τεύχος 4-2009
17.Ν. 3779/2009 (ΦΕΚ Α΄ 132/7.8.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαφής για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για την ασφάλεια των συνόρων, της Αστυνομίας, των Τελωνείων και των Υπηρεσιών Διοικητικού Ελέγχου Αλλοδαπών» Τεύχος 4-2009
18.Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» Τεύχος 4-2009
19.Π.Δ. 127/2009 (ΦΕΚ Α΄ 174/7.9.2009) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» Τεύχος 4-2009
20.Ν. 3770/2009 (ΦΕΚ Α΄ 110/9.7.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής...Τεύχος 3-2009
21.Ν. 3774/2009 (ΦΕΚ Α΄ 121/21.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» Τεύχος 3-2009
22.Κ.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) (ΦΕΚ Β΄ 1079/4.6.2009) «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»Τεύχος 3-2009
23.Π.Δ. 86/2009 (ΦΕΚ Α΄ 114/16.7.2009) «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων» Τεύχος 3-2009
24.Κ.Υ.Α. (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Γ438/οικ.28317/2481/09/19.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 989/25.5.2009) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/22/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...Τεύχος 3-2009
25.Π.Δ. 99/2009 (ΦΕΚ Α΄ 125/27.7.2009) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας» Τεύχος 3-2009
26.Ν. 3771/2009 (ΦΕΚ Α΄ 111/9.7.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής...Τεύχος 3-2009
27.N. 3766/2009 (ΦΕΚ Α΄ 102/1.7.2009) «Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» Τεύχος 3-2009
28.Υ.Α. (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 80507/14.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1033/1.6.2009) «Διαδικασία και τεχνικές λεπτομέρειες για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας...Τεύχος 3-2009
29.Ν. 3761/2009 (ΦΕΚ Α΄ 74/15.5.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας...Τεύχος 3-2009
30.N. 3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/27.5.2009) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» Τεύχος 3-2009
31.Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α΄ 105/1.7.2009) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» Τεύχος 3-2009
32.Υ.Α. (ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) 88202/25.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1286/30.6.2009) «Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ»Τεύχος 3-2009
33.Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α΄ 122/21.7.2009) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» Τεύχος 3-2009
34.Ν. 3768/2009 (ΦΕΚ Α΄ 104/1.7.2009) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας...Τεύχος 3-2009
35.Π.Δ. 74/2009 (ΦΕΚ Α΄ 94/19.6.2009) «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» Τεύχος 3-2009
36.Υ.Α. (ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) 68040/Δ6/12.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1254/25.6.2009) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών»Τεύχος 3-2009
37.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 5017549/3273/29.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 860/7.5.2009) «Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση επιστροφής του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης... Τεύχος 3-2009
38.Ν. 3764/2009 (ΦΕΚ Α΄ 100/1.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης» Τεύχος 3-2009
39.Ν. 3776/2009 (ΦΕΚ Α΄ 126/28.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση...Τεύχος 3-2009
40.Κ.Υ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 5015968/2915/22.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 798/29.4.2009) «Διαδικασίες και δικαιολογητικά χαρακτηρισμού των ειδικών περιπτώσεων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων...Τεύχος 3-2009
41.Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α΄ 127/28.7.2009) «Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»Τεύχος 3-2009
42.Ν. 3765/2009 (ΦΕΚ Α΄ 101/1.7.2009) «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία» Τεύχος 3-2009
43.N. 3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75/15.5.2009) N. 3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75/15.5.2009) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» Τεύχος 3-2009
44.Π.Δ. 65/2009 (ΦΕΚ Α΄ 88/9.6.2009) «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» Τεύχος 3-2009
45.Υ.Α. (ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2/οικ.9180/28.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 852/7.5.2009) «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄/655/17.5.2005)»Τεύχος 3-2009
46.N. 3760/2009 (ΦΕΚ Α΄ 73/15.5.2009) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για τη συνεργασία... Τεύχος 3-2009
47.N. 3767/2009 (ΦΕΚ Α΄ 103/1.7.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ATHENA»...Τεύχος 3-2009
48.Π.Δ. 81/2009 (ΦΕΚ Α΄ 99/30.6.2009) «Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005...Τεύχος 3-2009
49.Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α΄ 112/10.7.2009) «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις» Τεύχος 3-2009
50.N. 3759/2009 (ΦΕΚ Α΄ 69/5.5.2009) «Κύρωση (1) της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε...Τεύχος 3-2009
51.Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/11.3.2009) Τεύχος 2-2009
52.Ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/5.5.2009)Τεύχος 2-2009
53.Ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2009) Τεύχος 2-2009
54.Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29/19.2.2009)Τεύχος 2-2009
55.Ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2009) Τεύχος 2-2009
56.Ν. 3727/2008 (ΦΕΚ Α΄ 257/18.12.2008) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». Τεύχος 1-2009
57.Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8/28.1.2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». Τεύχος 1-2009
58.Ν. 3741/2001 (ΦΕΚ Α΄ 20/6.2.2009) «Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για συνεργασία στον Τομέα της Επισιτιστικής Ασφάλειας». Τεύχος 1-2009
59.Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄ 27/16.2.2009) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». Τεύχος 1-2009
60.Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Τεύχος 1-2009
61.Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α΄ 262/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». Τεύχος 1-2009
62.Ν. 3724/2008 (ΦΕΚ Α΄ 253/15.12.2008) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου».Τεύχος 1-2009
63.Ν. 3742/2008 (ΦΕΚ Α΄ 23/13.02.2009) «Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο». Τεύχος 1-2009
64.Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α΄ 258/18.12.2008) «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις». Τεύχος 1-2009
65. Ν. 3725/2008 (ΦΕΚ Α΄ 255/17.12.2008) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος»Τεύχος 1-2009
66.Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α΄ 250/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». Τεύχος 1-2009
67.Ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 239/26.11.2008)Τεύχος 5-2008
68.Ν. 3712/2008 «Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 225/5.11.2008)Τεύχος 5-2008
69.Ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210/8.10.2008)Τεύχος 5-2008
70.Ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216/23.10.2008)Τεύχος 5-2008
71.Ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιω­τικών ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 209/8.10.2008)Τεύχος 5-2008
72.Ν. 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008)Τεύχος 5-2008
73.Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση διαφάνειας κρατικού προϋ­πολογισμού, έλεγχος δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 194/25.9.2008)Τεύχος 5-2008
74.Ν. 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 231/5.11.2008)Τεύχος 5-2008
75.Ν. 3709/2008 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213/14.10.2008)Τεύχος 5-2008
76.Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164/5.8.2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2008
77.Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ Α΄ 140/11.7.2008) «Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της»Τεύχος 4-2008
78.Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α΄ 114/18.6.2008) «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2008
79.Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 139/11.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»Τεύχος 4-2008
80.Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»Τεύχος 4-2008
81.Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α΄ 115/18.6.2008) «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες διατάξεις».Τεύχος 4-2008
82. Ν. 3676/2008 (ΦΕΚ Α΄ 139/11.7.2008) «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG»Τεύχος 4-2008
83.Ν. 3670/2008 (ΦΕΚ Α΄ 117/20.6.2008) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2008
84.Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2008
85.Ν. 3666/2008 (ΦΕΚ Α΄ 105/10.6.2008) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα»Τεύχος 4-2008
86. Ν. 3674/2004 (ΦΕΚ Α΄ 136/10.7.2008) «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2008
87.Ν. 3686/ 2008 (ΦΕΚ Α΄ 158/1.8.2008) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»Τεύχος 4-2008
88.Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2008
89.Ν. 3671/2008 (ΦΕΚ Α΄ 129/3.7.2008) «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»Τεύχος 4-2008
90.Π.Δ. 86/2008 (ΦΕΚ Α΄ 125/1.7.2008) «Άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγόρους κρατών-μελών της ΕΕ»Τεύχος 4-2008
91.Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄ 159/1.8.2008) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2008
92. Π.Δ. 53/2008 (ΦΕΚ Α΄ 84/9.5.2008) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 (EEL 261/24 της 6.8.2004), σχετικά με την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών».Τεύχος 3-2008
93. Π.Δ. 52/2008 (ΦΕΚ Α΄ 83/9.5.2008) «Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 141/1991 "Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄ 58)"».Τεύχος 3-2008
94.ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Η' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΦΕΚ Α΄ 102/2.6.2008) «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 27 Μαίου 2008 Ψηφίσματος της Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε ισχύ των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος"». Τεύχος 3-2008
95.Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89/19.5.2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις (καταστήματα οπτικών, θέματα ΕΠΕ, ΦΜΑ κ.λπ.)».Τεύχος 3-2008
96. Ν. 3663/2008 (ΦΕΚ Α΄ 99/28.5.2008) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις».Τεύχος 3-2008
97.Ν. 3649/2008, (ΦΕΚ Α΄ 39/3.3.2008), Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξειςΤεύχος 2-2008
98.Ν. 3660/2008, (ΦΕΚ Α΄ 78/7.5.2008), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και λοιπές διατάξειςΤεύχος 2-2008
99.Η κανονιστική μεταρρύθμιση: για μία Δημόσια Διοίκηση του 21ου αιώναΤεύχος 2-2008
100.Ν. 3648/2008, (ΦΕΚ Α΄ 38/29.2.2008), Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξειςΤεύχος 2-2008
101.Ν. 3653/2008, (ΦΕΚ Α΄ 49/21.3.2008), Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξειςΤεύχος 2-2008
102.Ν. 3651/2008, (ΦΕΚ Α΄ 44/18.3.2008), Οδική βοήθεια οχημάτωνΤεύχος 2-2008
103.Ν. 3655/2008, (ΦΕΚ Α΄ 58/3.4.2008), Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξειςΤεύχος 2-2008
104.Ν. 3647/2008 (ΦΕΚ Α΄ 37/29.2.2008) «Διοίκηση και διαχείριση Βακουφίων της Μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».Τεύχος 2-2008
105.Ν. 3626/2007 (ΦΕΚ Α΄ 291/24.12.2007) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν».Τεύχος 1-2008
106.Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ Α΄ 6/29.1.2008) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις»Τεύχος 1-2008
107.Ν. 3636/2008 (ΦΕΚ Α΄ 11/1.2.2008) «Τροποποίηση του ν. 3231/2004 “εκλογή βουλευτών”»Τεύχος 1-2008
108.Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις»Τεύχος 1-2008
109.Ν. 3629/2007 (ΦΕΚ Α΄ 294/24.12.2007) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2008»Τεύχος 1-2008
110.N. 3632/2008 (ΦΕΚ Α΄ 7/29.1.2008) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών και Ινστιτούτων των Υπουργείων Εξωτερικών των κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου»Τεύχος 1-2008
111.Ν. 3630/2008 (ΦΕΚ Α΄ 4/23.1.2008) «Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικών λειτουργών».Τεύχος 1-2008
112.Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) «Επιχειρησιακά προγράμματα 2007-2013, ενισχύσεις και φορολόγηση αποθεματικών επενδύσεων»Τεύχος 6-2007
113.Ν. 3621/2007 (ΦΕΚ Α΄ 279/20.12.2007) «Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνας, Κορίνθου, Πάτρας, Πύργου, Τσακώνας και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2007
114.Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α΄ 290/24.12.2007) «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις".Τεύχος 6-2007
115.Ν. 3610/2007 (ΦΕΚ Α΄ 258/22.11.2007) «Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2007
116.Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263/23.11.2007) «Θέματα ανεξαρτήτων αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ΣΕΕΔ, ΟΤΑ, ΚΕΠ, αλλοδαπών κ.τ.λ.»Τεύχος 6-2007
117.Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α΄ 281/20.12.2007) «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμένων και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2007
118.Ν. 3620/2007 (ΦΕΚ Α΄ 276/11.12.2007) «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2007
119.Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α΄ 189/8.8.2007) «Τροποποίηση του νόμου 2190/1920 περί ΑΕ και λοιπές διατάξεις» Τεύχος 5-2007
120.Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄ 195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» Τεύχος 5-2007
121.Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ Α΄ 245/1.11.2007) «Σύσταση και καταστατικό Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» Τεύχος 5-2007
122.Ν. 3598/2007 (ΦΕΚ Α΄ 175/1.8.2007) «Κύρωση της Συμφωνίας για τα προνόμια και της ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας»Τεύχος 5-2007
123.Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178/1.8.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων και λοιπές διατάξεις» Τεύχος 5-2007
124.Ν. 3603/2007 (ΦΕΚ Α΄ 188/8.8.2007) «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων» Τεύχος 5-2007
125.Π.Δ. 205/2007 (ΦΕΚ Α΄ 231/19.9.2007) «Συγχώνευση Υπουργείων» Τεύχος 5-2007
126.Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α/152/10.7.2007) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 "προστασία καταναλωτών" όπως ισχύει - Ενσωμάτωση οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)»Τεύχος 4-2007
127.Ν. 3581/2007 (ΦΕΚ Α/140/28.6.2007) «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2007
128.Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ Α/151/10.7.2007) «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».Τεύχος 4-2007
129.Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ Α/148/5.7.2007) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2007
130.Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α/142/28.6.2007) «Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2007
131.Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α/143/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»Τεύχος 4-2007
132.Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α/161/19.7.2007) «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»Τεύχος 4-2007
133.Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α/153/10.7.2007) «Πτωχευτικός Κώδικας»Τεύχος 4-2007
134.Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91/20.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις»Τεύχος 3-2007
135.Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134/18.6.2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»Τεύχος 3-2007
136.Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α 130/8.6.2007) «Δημιουργία φορέα διαχείρισης ολοκληρωμένου προγράμματος δια βίου μάθησης, ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»Τεύχος 3-2007
137.Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α 102/14.5.2007) «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου "Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη" και άλλες διατάξεις»Τεύχος 3-2007
138.ΠΔ 96/2007 (ΦΕΚ Α 116/5.6.2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»Τεύχος 3-2007
139.Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α 100/14.5.2007) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων ευθύνης αυτοκινήτων»Τεύχος 3-2007
140.ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»Τεύχος 3-2007
141.Ν. 3569/2007 (ΦΕΚ Α 122/8.6.2007) «Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»Τεύχος 3-2007
142.ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ Α/63/16.3.2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ σχετικά με την σύναψη συμβάσεων στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών». Τεύχος 2-2007
143.Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ Α/76/2.4.2007) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων»Τεύχος 2-2007
144.Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ Α/80/16.4.2007) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις»Τεύχος 2-2007
145.ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ σχετικά με την σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»Τεύχος 2-2007
146.Ν. 3550/2007 (ΦΕΚ Α/72/26.3.2007) «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο άρθ. 9 του Ν. 3299/2004 περί κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»Τεύχος 2-2007
147.Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9.2.2007) «Κύρωση Κώδικα κατάστασης δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». Τεύχος 1-2007
148.Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α/42/23.2.2007), «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»Τεύχος 1-2007
149.Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α/69/20.3.2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των ΑΕΙ»Τεύχος 1-2007
150.Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α/68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»Τεύχος 1-2007
151.Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α/40/23.2.2007) «Σύσταση Αρχής για την κατανομή διαθεσίμου χρόνου στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις»Τεύχος 1-2007
152.Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α/50/2.3.2007) «Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»Τεύχος 1-2007
153.N. 3519/2006 (ΦΕΚ Α/272/21.12.2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»Τεύχος 6-2006
154.N. 3512/2006 (ΦΕΚ Α/264/5.12.2006) «Ισλαμικό Τέμενος και άλλες διατάξεις».Τεύχος 6-2006
155.Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α/276/22.12.2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2006
156.N. 3513/2006 (ΦΕΚ Α/265/5.12.2006) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2006
157.N. 3517/2006 (ΦΕΚ Α/271/21.12.2006) «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19 ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών και άλλες διατάξεις»Τεύχος 6-2006
158.N. 3514/2006 (ΦΕΚ Α/266/6.12.2006) «Τροποποίηση Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών».Τεύχος 6-2006
159.N. 3511/2006 (ΦΕΚ Α/27.11.2006) «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». Τεύχος 6-2006
160.N. 3492/2006 (ΦΕΚ Α/210/5.10.2006) «Σύστημα ελέγχου χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κρατικού προϋπολογισμού».Τεύχος 5-2006
161.N. 3490/2006 (ΦΕΚ Α/206/2.10.2006) «Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία “Ποσειδών Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης ΑΕ” και άλλες διατάξεις».Τεύχος 5-2006
162.N. 3491/2006 (ΦΕΚ Α/207/2.10.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υ.Π.Σ.Δ.Δ.Α.».Τεύχος 5-2006
163.N. 3498/2006 (ΦΕΚ Α/230/24.10.2006) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις»Τεύχος 5-2006
164.N. 3488/2006, (ΦΕΚ Α/191/11.09.2006), «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και τις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις». Τεύχος 5-2006
165.N. 3500/2006 (ΦΕΚ Α/232/24.10.2006) «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις».Τεύχος 5-2006
166.N. 3483/2006 (ΦΕΚ Α/169/07.08.2006) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για την χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες διατάξεις».Τεύχος 4-2006
167.N. 3480/2006 (ΦΕΚΑ/161/02.08.2006) «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και άλλες διατάξεις».Τεύχος 4-2006
168.N. 3470/2006 (ΦΕΚ Α/132/28.06.2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».Τεύχος 4-2006
169.Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α/135/04.07.2006) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».Τεύχος 4-2006
170.N. 3469/2006 (ΦΕΚ Α/131/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».Τεύχος 4-2006
171.N. 3468/2006 (ΦΕΚ Α/129/27.06.2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις» Τεύχος 4-2006
172.N. 3471/2006 (ΦΕΚ Α/133/28.06.2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997».Τεύχος 4-2006
173.N. 3481/2006 (ΦΕΚ Α/162/02.08.2006) «Τροποποιήσεις στην νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» Τεύχος 4-2006
174.N. 3458/2006 (ΦΕΚ Α/94/8.05.2006) «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».Τεύχος 3-2006
175.Ν. 3455/2006 ΦΕΚ Α/84/18.04.2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά με την συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων»Τεύχος 3-2006
176.Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α/114/8.06.2006 «Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων»Τεύχος 3-2006
177.N. 3454/2006 (ΦΕΚ Α/75/07.04.2006) «Ενίσχυση οικογένειας και λοιπές διατάξεις»Τεύχος 3-2006
178.N. 3453/2006 (ΦΕΚ Α/74/707.04.2006) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» Τεύχος 3-2006
179.Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005), «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)».Τεύχος 2-2006
180.N. 3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 20/7.2.2006) «Προμήθειες αμυντικού υλικού Ενόπλων Δυνάμεων».Τεύχος 2-2006
181.N. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312/27.12.2005), «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»Τεύχος 2-2006
182.Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313/27.12.2005) «Απελευθέρωση αγοράς Φυσικού Αερίου».Τεύχος 2-2006
183.N. 3434/2006 (ΦΕΚ Α΄ 21/7.2.2006) «Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων».Τεύχος 2-2006
184.N. 3438/2006 (ΦΕΚ Α΄ 23/10.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» Τεύχος 2-2006
185.Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2006) Χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέαΤεύχος 2-2006
186.Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄232/22.9.2005) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» Τεύχος 1-2006
187.Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279, 10.11.2005) Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Τεύχος 1-2006
188.Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄312/27.12.2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». Τεύχος 1-2006
189.Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»Τεύχος 1-2006
190.Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α 304/13.12.2005) «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των Βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων»Τεύχος 1-2006
191.Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313/27.12.2005) «Απελευθέρωση αγοράς Φυσικού Αερίου»Τεύχος 1-2006
192. Ν. 3434/2006 (ΦΕΚ Α΄21/7.2.2006) «Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων»Τεύχος 1-2006
193.Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄13/3.2.2006) «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» Τεύχος 1-2006

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Codex: Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης