ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Ενοποιημένο ευρετήριο ανά συγγραφέα

Λιγωμένου ΆνναΤεύχος
1.Νέες μορφές ελέγχου από το Eλεγκτικό Συνέδριο μετά τον ν. 4055/2012Τεύχος 1-2018
2.Καταλογισμός εκκαθαριστών και αχρεωστήτως λαβόντων για την πληρωμή μη νομίμως καταβληθεισών αποδοχών (ΕλΣυν 138/2016 Τμ. Ι)Τεύχος 5-2016
3.Χρονικά όρια ανάκλησης παράνομης πράξης κανονισμού σύνταξης (ΕλΣυν Ολ. 190/2016)Τεύχος 5-2016
4.Εισοδηματικά κριτήρια ως προϋπόθεση καταβολής ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 476/2016)Τεύχος 5-2016
5.Αναπροσαρμογή από τη Διοίκηση της σύνταξης στρατιωτικού συνταξιούχου, συμμορφούμενη με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν Ολ. 887/2016)Τεύχος 5-2016
6.Δήλωση παράστασης πληρεξουσίων δικηγόρων (ΕλΣυν 151/2016 Τμ. Ι)Τεύχος 5-2016
7.Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζημίωσης Ειδικού Λογαριασμού ΔΙΒΕΕΤ (ΕλΣυν 957/2016 Τμ. Ι)Τεύχος 5-2016
8.Το κριτήριο της εμπειρίας και η παραδεκτή συμμετοχή κοινοπραξίας στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης σύμβασης ( ΕλΣυν 6025/2015 Τμ. Μείζονος-Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 6-2015
9.Καθορισμός της μηνιαίας βουλευτικής αποζημίωσης (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 990/2015)Τεύχος 6-2015
10.Μείωση του ποσού καταλογισμού ή και απαλλαγή από αυτό κατά την κρίση του δικαστηρίου (EλΣυν Ολ. 1756/2015)Τεύχος 6-2015
11.Μη συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του Δημοσίου που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του δημόσιου τομέα (ΕλΣυν Ολ. 992/2015)Τεύχος 6-2015
12.Μη άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός πενταετίας από τη γέννησή του και ΕΣΔΑ (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 987/2015)Τεύχος 6-2015
13.Άσκηση ανακοπής κατά ατομικής πράξης ταμειακής βεβαίωσης (ΕλΣυν 2913/2014 Τμ. V)Τεύχος 4-2015
14.Σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η ειδική διετής παραγραφή των έναντι του Δημοσίου αξιώσεων των συνταξιούχων (ΕλΣυν Ολ. 4325/2014)Τεύχος 4-2015
15.Αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου που ασκείται από την ΕΔΕΛ (ΕλΣυν Ολ. 3850/2014)Τεύχος 4-2015
16.Αίτηση ανάκλησης κατά πράξης Κλιμακίου με την οποία κρίνεται ότι δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης υπό όρους (ΕλΣυν 3975/2014 Τμ. Μείζονος-Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2015
17.Δημόσιες συμβάσεις εμπίπτουσες στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ και αρχή της διαφάνειας (ΕλΣυν 2694/2014 Τμ. Μείζονος-Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2015
18.Προθεσμίες διεκπεραίωσης από τη διοίκηση των διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕλΣυν Ολ. 3403/2014)Τεύχος 1-2015
19.Αντισυνταγματική η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου για την άσκηση έφεσης σε υπο-θέσεις καταλογισμού (ΕλΣυν Ολ. 2253/2014)Τεύχος 1-2015
20.Μη αναιρεσιβαλλόμενες οι αποφάσεις του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης, ως μη εκδι-δόμενες κατά την άσκηση δικαιοδοτικής αρμοδιότητας (ΕλΣυν Ολ. 2237/2014)Τεύχος 1-2015
21.Εκφεύγει του προσυμβατικού ελέγχου η σύμβαση με αντισυμβαλλόμενο τη δημόσια επιχείρηση ΔΕΠΑ ΑΕ ως μοναδικό διανομέα φυσικού αερίου στην Ελλάδα (ΕλΣυν 2038/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 1-2015
22.Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και αποκλεισμός διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης (ΕλΣυν 1540/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 1-2015
23.Έλεγχος από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν 506/2014 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 3-2014
24.Αίτηση αναθεώρησης κατά οριστικών αποφάσεων Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν 16/2014 Τμ. V)Τεύχος 3-2014
25.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΕλΣυν 4002/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 3-2014
26.Δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης (ΕλΣυν Ολ. 482/2014)Τεύχος 3-2014
27.Αναπροσαρμογή συντάξεων των στρατιωτικών σύμφωνη με ΕΣΔΑ και Σύνταγμα (ΕλΣυν Ολ. 4323/2013)Τεύχος 3-2014
28.Αποδεικτικά μέσα σε δίκη για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΕλΣυν Ολ. 1246/2014)Τεύχος 3-2014
29.Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την ανάθεση της εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών γραμμών (ΕλΣυν 4313/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 6-2013
30.Διαχειριστές υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων ως δημόσιοι υπόλογοι (ΕλΣυν Ολ. 1384/2013)Τεύχος 6-2013
31.ΧΕΠ και μεταγενέστερος εντοπισμός από τον διατάκτη διαχειριστικών ανωμαλιών (ΕλΣυν 3817/2013 Τμ. V)Τεύχος 6-2013
32.Δεσμευτικότητα των αμετάκλητων ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων στη δημοσιονομική δίκη (ΕλΣυν 3805/2013 Τμ. V)Τεύχος 6-2013
33.Έφεση κατά καταλογιστικής απόφασης για αχρεώστητη είσπραξη αποδοχών (ΕλΣυν 3828/2013 Τμ. V)Τεύχος 6-2013
34.Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής (ΕλΣυν 4169/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 6-2013
35.Καταλογισμός αχρεωστήτως λαβόντων και αναγκαστική εκτέλεση (ΕλΣυν 4430/2013 Τμ. V)Τεύχος 6-2013
36.Ονομαστικοποίηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας (ΕλΣυν 3999/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 6-2013
37.Αδυναμία επανελέγχου ήδη ελεγχθείσας σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν 2566/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2013
38.Σύναψη σύμβασης προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΕλΣυν 538/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2013
39.Μη υπαγωγή σε προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτουν «συνδεδεμένες» δημόσιες επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (ΕλΣυν 2157/2013 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2013
40.Έλεγχος ετήσιας δήλωσης περί περιουσιακής κατάστασης πρώην Υπουργού και βουλευτή (ΕλΣυν 2173/2013 Τμ. V )Τεύχος 4-2013
41.Αναπροσαρμογή των συντάξεων των βουλευτών (ΕλΣυν Ολ. 2/2013)Τεύχος 4-2013
42.Δικαιοδοσία ΕλΣυν και καταλογισμός ιδιωτών, οι οποίοι έχουν λάβει αχρεωστήτως δημόσιο χρήμα (ΕλΣυν 3487/2012 Τμ. V)Τεύχος 4-2013
43.Δικαιοδοσία ΕλΣυν να εκδικάζει υποθέσεις αστικής ευθύνης υπαλλήλων του Δημοσίου και εκκρεμοδικία ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου (ΕλΣυν 1488/2013 Τμ. V)Τεύχος 4-2013
44.ΕλΣυν Πρ. 2854/2012 Τμ. VII: Δυνατότητα σύναψης σύμβασης συμψηφισμού από Δήμους (ΕλΣυν Πρ. 2854/2012 Τμ. VII)Τεύχος 3-2013
45.ΕλΣυν Ολ. 1391/2012: Μη συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας που παρέχει συνταξιούχος στο Δημόσιο (ΕλΣυν Ολ. 1391/2012)Τεύχος 3-2013
46.ΕλΣυν Ολ. 1094/2013: Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της διοίκησης και αναπροσαρμογή σύνταξης (ΕλΣυν Ολ. 1094/2013)Τεύχος 3-2013
47.ΕλΣυν Ολ. 543/2013: Αμετάκλητη ποινική καταδίκη δημοσίου υπαλλήλου για δωροδοκία (ΕλΣυν Ολ. 543/2013)Τεύχος 3-2013
48.ΕλΣυν Ολ. 3035/2012: Έλεγχος πράξεων πρόσληψης ναυαγοσωστών από Δήμο (ΕλΣυν Ολ. 3035/2012)Τεύχος 2-2013
49.ΕλΣυν Πρ. 87/2012 Τμ. VII: Τμηματική καταβολή συμφωνηθείσας αμοιβής μελετητή και παραγραφή (ΕλΣυν Πρ. 87/2012 Τμ. VII)Τεύχος 2-2013
50.ΕλΣυν 3479/2012 Τμ. V: Αίτηση καταλογισμού από τον Γενικό Επίτροπο και έννομο συμφέρον του Δημοσίου (ΕλΣυν 3479/2012 Τμ. V)Τεύχος 2-2013
51.ΕλΣυν Ολ. 3026/2012: Επανάσκηση αγωγής αποζημίωσης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου (ΕλΣυν Ολ. 3026/2012)Τεύχος 2-2013
52.ΕλΣυν 3173/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης: Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μη νομίμως συμμετέχουσα σε προγραμματική σύμβαση (ΕλΣυν 3173/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 2-2013
53.Έννομο συμφέρον για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου (ΕλΣυν 2983/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 1-2013
54.Ευθύνη συνευθυνόμενου για καταλογιστέο έλλειμμα (ΕλΣυν Ολ. 2325/2012)Τεύχος 1-2013
55.Σπουδαστές παραγωγικών σχολών ως υπόλογοι (ΕλΣυν 763/2012 Τμ. V)Τεύχος 1-2013
56.ΕλΣυν Ολ. 2457/2012: Καταβολή μειωμένης σύνταξης σε όσους κατέχουν παράλληλα θέση στον δημόσιο τομέα (ΕλΣυν Ολ. 2457/2012)Τεύχος 1-2013
57.Αρχές της ίσης διαχείρισης και διαφάνειας μεταξύ των συμμετεχόντων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (ΕλΣυν 2907/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 1-2013
58.Γνωμοδότηση για περικοπές σε συντάξεις και δώρα, (ΕλΣυν Πρακτ. Ολ. 3ης Ειδ. Συν./30.10.2012 & 4ης Ειδ. Συν./31.10.2012)Τεύχος 5-2012
59.Υποχρέωση άσκησης παρεμπίπτοντος ελέγχου κατά τον Συνταξιοδοτικό Κώδικα (ΕλΣυν Ολ. 1785/2012)Τεύχος 4-2012
60.Προστασία της ανθρώπινης αξίας και ευθύνη του υπολόγου (ΕλΣυν Ολ. 2318/2012)Τεύχος 4-2012
61.Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας και προγραμματικές συμβάσεις (ΕλΣυν Πρ. 32/2012 Τμ. VII)Τεύχος 4-2012
62.Έννοια συμβατικού ανταλλάγματος και ΦΠΑ (ΕλΣυν 1136/2012 Τμ. VI)Τεύχος 4-2012
63.Σύμβαση για την υλοποίηση κοινοτικού προγράμματος προμήθειας, μεταφοράς και διανομής αγαθών (ΕλΣυν 3372/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2012
64.Προϋπόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (ΕλΣυν 289/2012 Τμ. VI)Τεύχος 4-2012
65.Παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας από Δήμο (ΕλΣυν 2/2012 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 4-2012
66.Άρση αμφιβολίας ως προς την έννοια των διατάξεων του ν. 3607/2007 (ΕλΣυν 2490/2011 Τμ. Μείζονος – Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 3-2012
67.Η έννοια της προμήθειας «υπό εκτέλεση» ως προϋπόθεση για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (ΕλΣυν 675/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
68.Υποχρέωση προσδιορισμού του τόπου παροχής υπηρεσιών σε οικείους διαγωνισμούς των ΟΤΑ για την ανάδειξη αναδόχου (ΕλΣυν 800/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
69.Διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας (ΕλΣυν Πρ. 11/2012 Τμ. VII)Τεύχος 3-2012
70.Άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον του Τμήματος μείζονος - επταμελούς σύνθεσης (ΕλΣυν 3/2012 Τμ. Μείζονος − Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 3-2012
71.Περιεχόμενο και όροι των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ (ΕλΣυν 28/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
72.Υπεργολαβίες κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργου (ΕλΣυν 676/2012 Τμ. VI)Τεύχος 3-2012
73.Έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου από ΟΤΑ σε τρίτους (ΕλΣυν Πρ. 13/2012 Τμ. VII)Τεύχος 3-2012
74.Ελάχιστοι όροι δημοσιότητας σε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού (ΕλΣυν Πρ. 48/2011 Τμ. VII)Τεύχος 3-2012
75.Αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή αίτησης ανάκλησης πράξης Κλιμακίου (ΕλΣυν 27/2012 Τμ. VI)Τεύχος 2-2012
76.Τρόπος παρακολούθησης της δαπάνης κατά την εκτέλεση της απολογιστικής εργασίας ασφαλτόστρωσης (ΕλΣυν Πρ. 277/2011 Τμ. VII)Τεύχος 2-2012
77.Εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το ΚΑΠ για την εξασφάλιση της δανειοδότησης Δήμων (ΕλΣυν 3118/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 2-2012
78.Η παράλειψη δημοσίευσης ανακοίνωσης της μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού ως ουσιώδης πλημμέλεια της διαγνωστικής διαδικασίας (ΕλΣυν 25/2012 Τμ. VI)Τεύχος 2-2012
79.Απευθείας μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΤΑ (ΕλΣυν Πρ. 281/2011 Τμ. VII)Τεύχος 2-2012
80.Περιορισμοί στον αριθμό μελών συμπράξεων που συμμετέχουν σε διαγωνισμό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης κτηματογράφησης (ΕλΣυν 3032/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)Τεύχος 2-2012
81.Η ελλείπουσα αιτιολογία, επί τεχνικών ζητημάτων, ως παράβαση ουσιώδους τύπου κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (ΕλΣυν 524/2012 Τμ. VI)Τεύχος 2-2012
82.Το τιµολόγιο ως δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης της δαπάνης (ΕλΣυν πρ. 74/2011 Τµ. VII)Τεύχος 6-2011
83.Διαδικασία κατάρτισης συµπληρωµατικής σύµβασης υπηρεσιών (ΕλΣυν 3062/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)Τεύχος 6-2011
84.Ανταγωνισµός και υποβολή ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς σε δηµόσιο διαγωνισµό (ΕλΣυν 3202/2011 Τµ. VI)Τεύχος 6-2011
85.ΔΝ. 3060/2002 και προθεσµία υποβολής της αίτησης ανάκλησης (ΕλΣυν 2762/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)Τεύχος 6-2011
86.Άσκηση προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το αρµόδιο Κλιµάκιο ως πρώτος βαθµός κρίσης (ΕλΣυν 2384/2011 Τµ. VI)Τεύχος 6-2011
87.Ν. 3060/2002 και έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης ανάκλησης (ΕλΣυν 2491/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)Τεύχος 6-2011
88.Υπαγόµενες στον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας δαπάνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010 (ΕλΣυν πρακτ. Τμ. VII 15ης Συν./17.5.2011 (θ. Α΄))Τεύχος 6-2011
89.Αποκλεισµός συµπράξεων ή κοινοπραξιών κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών σε δηµόσιο διαγωνισµό (ΕλΣυν 3072/2011 Τµ. VI)Τεύχος 6-2011
90.Η ένταξη στο ΕΠΠ ως όρος για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου προµηθευτή (ΕλΣυν 3051/2011 Τμ. VI)Τεύχος 6-2011
91.Αρµοδιότητα προκήρυξης διαγωνισµών προµήθειας πετρελαιοειδών (ΕλΣυν 2781/2011 Τμ. VI)Τεύχος 6-2011

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Ερμηνεία ΚΕΔΕ - Β' έκδοση Ν.Δ. 356/1974 και η ανακοπή του ΚΔΔ, άρθρα 216-320. Ενημερωμένη έως και τους Ν. 4141, 4151 και 4152/2013. Γέροντας Απόστολος, Ψάλτης Αθανάσιος

www.sakkoulas.gr www.nomikaxronika.gr

Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης