ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2007


ΝομολογίαΣελίδες
1.Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (ΣτΕ 1471/2007 Τμ.Γ΄)423-433
2.Τηλεφωνικές υποκλοπές (ΣτΕ (Ε.Α.) 456/2007)434-442
3.Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών (ΕλΣυν Πρακτ. Ολομ. 9ης και 10ης Γεν.Συν./23 Μαΐου και 6 Ιουνίου 2007)443-445
4.Η φύση και οι αρμοδιότητες του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΔΕφΑθ 1763/2006)446-459
5.Παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΤρΔΠρΘεσ 1691/2007 )460-463
6.Η «μίσθωση» προσωπικού από τα ΝΠΔΔ και ο νομικός της χαρακτηρισμός (ΜΠρΘεσ 21182/2007 )464-468
7.Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι και δικονομική θέση των ενδιαφερομένων (ΔΕΚ C-35/05, της 15.3.2007, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH κατά Ministero delle Finanze )469-471
8.Αρχή της αναλογικότητας και ένταση του δικαστικού ελέγχου στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ΠΕΚ Τ-170/06, της 11.7.2007, Alrosa Company Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων )472-481
9.Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύμβασης και το διαχρονικό δίκαιο της νομολογίας (Conseil d’ Etat, Απόφαση υπ’ αριθ. 291545 της 16ης Ιουλίου 2007)482-492
10.H δεσμευτικότητα του διεθνούς συμβατικού δικαίου (Saechsisches Oberverwaltungsgericht Απόφαση 4BS 216/06 της 9ης Μαρτίου 2007)493-501
11.H δίκη των τόνων (ΣτΕ Ολ. 355/1943 )548-560
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Προστασία της περιουσίας δήμου και προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 51/2007)502-508
2.Διαχείριση κοιμητηρίου και προστασία του ανταγωνισμού (ΕπΑντ, Απόφαση 336/V/2007 (Ολομ.) )509-513
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.H τελευταία πράξη του «Βασικού Μετόχου»410-420
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ Α/148/5.7.2007) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»421-421
2.Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ Α/151/10.7.2007) «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».421-422
3.Ν. 3581/2007 (ΦΕΚ Α/140/28.6.2007) «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις και άλλες διατάξεις»421-421
4.Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α/143/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»421-421
5.Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α/142/28.6.2007) «Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»421-421
6.Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α/153/10.7.2007) «Πτωχευτικός Κώδικας»422-422
7.Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α/152/10.7.2007) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 "προστασία καταναλωτών" όπως ισχύει - Ενσωμάτωση οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)»422-422
8.Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α/161/19.7.2007) «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»422-422
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Πτυχές της λειτουργικής ανεξαρτησίας του διοικητικού δικαστή (με αφορμή την υπ' αριθ. 2077-551 CD της 1ης Μαρτίου 2007 απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας)514-528
2.Έλεγχος συνταγματικότητας, αρχή της ισότητας και οι πρόσφατες εξελίξεις στις διαφορές ως προς τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών529-540
3.Θεσμοί και πολιτικές προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης541-546ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα - 4η ενημερωμένη έκδοση Συγγραφέας: Δαγτόγλου Δ. Πρόδρομος Το πληρέστερο και πλέον έγκυρο έργο για τα ατομικά δικαιώματα.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 4-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης