ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2011


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Μεταρρύθμιση του Πανεπιστημίου και Σύνταγμα762-763
2.Συνταγματικός λόγος και οικονομική κρίση764-778
ΝομολογίαΣελίδες
1.Συνταγματική κατά το Γερμανικό Δικαστήριο η παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Δεύτερο Τμήμα) Απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2011, 2 BvR 987/10, 2 BvR 1485/10, 2 BvR 1099/10)792-799
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Θέματα δικαστικών λειτουργών και προσβολή πράξεων δικαστικών οργάνων στη νομολογία του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας800-805
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αίτηση ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης από Δικηγορικό Σύλλογο αίτησης ασκούμενου δικηγόρου για χορήγηση πιστοποιητικού ασκήσεως (ΣτΕ Ολ. 2771/2011)806-808
2.Θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων για την ίδρυση νέων φαρμακείων και Σύνταγμα (ΣτΕ 2522/2011 Τμ. Δ΄)808-812
3.Λαθρεμπορία υγρών καυσίμων ως τελωνειακή παράβαση και ποινικό αδίκημα και τεκμήριο αθωότητας (ΣτΕ 2067/2011 Τμ. Β΄)812-818
4.Προϋποθέσεις σύστασης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με φορέα απασχόλησης του δημοσίου τομέα (ΣτΕ 1714/2011 Τμ. Γ΄)818-819
5.Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης και προστασία της επαγγελματικής ελευθερίας (ΣτΕ Ολ. 1664/2011)819-822
6.Δημόσια έργα και προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος (ΣτΕ Ολ. 1296/2011)822-825
7.Παραπομπή ενδίκου βοηθήματος για να δικασθεί ως προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο (ΣτΕ 1244/2011 Τμ. Β΄)825-826
8.Κατάργηση δίκης ενώπιον του ΣτΕ (ΣτΕ Ολ. 957/2011)826-829
9.Κήρυξη αναδασωτέας καταστραφείσας δασικής έκτασης και εργασίες δόμησης (ΔΕφΑθ 164/2011)829-830
10.Ειδικό χρηματικό επίδομα και σε εργαζόμενους στο Δημόσιο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΑΠ 588/2011)830-833
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Ανταγωνισµός και υποβολή ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς σε δηµόσιο διαγωνισµό (ΕλΣυν 3202/2011 Τµ. VI)834-834
2.Αποκλεισµός συµπράξεων ή κοινοπραξιών κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών σε δηµόσιο διαγωνισµό (ΕλΣυν 3072/2011 Τµ. VI)835-836
3.Η ένταξη στο ΕΠΠ ως όρος για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου προµηθευτή (ΕλΣυν 3051/2011 Τμ. VI)836-837
4.Αρµοδιότητα προκήρυξης διαγωνισµών προµήθειας πετρελαιοειδών (ΕλΣυν 2781/2011 Τμ. VI)837-837
5.Άσκηση προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το αρµόδιο Κλιµάκιο ως πρώτος βαθµός κρίσης (ΕλΣυν 2384/2011 Τµ. VI)837-838
6.Υπαγόµενες στον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας δαπάνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010 (ΕλΣυν πρακτ. Τμ. VII 15ης Συν./17.5.2011 (θ. Α΄))838-839
7.Το τιµολόγιο ως δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης της δαπάνης (ΕλΣυν πρ. 74/2011 Τµ. VII)839-839
8.Διαδικασία κατάρτισης συµπληρωµατικής σύµβασης υπηρεσιών (ΕλΣυν 3062/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)839-841
9.ΔΝ. 3060/2002 και προθεσµία υποβολής της αίτησης ανάκλησης (ΕλΣυν 2762/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)841-841
10.Ν. 3060/2002 και έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης ανάκλησης (ΕλΣυν 2491/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης)841-842
ΝομοθεσίαΣελίδες
1.Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2010/53/ΕΕ για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων779-790
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228/2.11.2011)791-791
2.Ν. 4026/2011 (ΦΕΚ Α΄ 231/3.11.2011)791-791
3.Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α΄ 233/4.11.2011)791-791
4.N. 4028/2011 (ΦΕΚ Α΄ 242/11.11.2011)791-791
5.N. 4029/2011 (ΦΕΚ Α΄ 245/22.11.2011)791-791
6.Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249/25.11.2011) 791-791
7.Π.Δ. 123/2011 (ΦΕΚ Α΄ 255/9.12.2011)791-791
8.N. 4031/2011 (ΦΕΚ Α΄ 256/9.12.2011)791-791
9.Ν. 4032/2011 (ΦΕΚ Α΄ 257/9.12.2011) 791-791
10.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 262/16.12.2011)791-791
11.Ν. 4033/2011 (ΦΕΚ Α΄ 264/22.12.2011)791-791
12.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 268/31.12.2011)791-791
13.Ν. 4034/2011 (ΦΕΚ Α΄ 269/31.12.2011)791-791
14.Ν. 4035/2011 (ΦΕΚ Α΄ 270/31.12.2011)791-791
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Κυβερνήσεις Συνεργασίας στην Ελλάδα843-850
2.Η πρόσβαση και η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας: η δικηγορία μεταξύ «λειτουργήματος» και «επαγγέλματος»851-861
3.Η δημοσιονομική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τη Συνθήκη του Λουξεμβούργου στη Συνθήκη της Λισαβόνας862-874
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Μερική υπαγωγή ΝΠΙΔ διεθνούς χαρακτήρα στον δημόσιο τομέα875-880ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συλλογικό έργο: Η διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2011 \ Τεύχος 6-2011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης