ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 4-2008


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Ο κλέψας του κλέψαντος!...450-451
ΝομολογίαΣελίδες
1.Αντισυνταγματικότητα του συστήματος υπολογισμού καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα (ΣτΕ Ολ. 1545/2008 )454-462
2.Υποχρέωση ανάκλησης παράνομων διοικητικών πράξεων (ΣτΕ Ολ. 1175/2008)463-467
3.«Προμέτοχα» κρατικών εταιρειών και συναλλακτική δράση της Διοίκησης (ΣτΕ Ολ. 896/2008)468-470
4.Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινόχρηστων πραγμάτων (ΣτΕ Ολ. 891/2008)471-476
5.Ο ορισμός εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ΑΕΙ πριν και μετά τον ν. 3549/2007 (ΣτΕ 192/2008 Τμ. Γ΄)477-479
6.Ανάθεση δημοσίων έργων με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή» (ΣτΕ ΕΑ 906/2008)480-484
7.Επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και προφορική συνέντευξη (ΔΕφΤριπ 332/2008 )485-488
8.Καταγγελία σύμβασης δημοσίου έργου και προσωρινή δικαστική προστασία (ΔΕφΤριπ 39/2008 (ως Συμβούλιο))489-491
9.Αντισυνταγματικότητα του συστήματος υπολογισμού καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για ασφάλιση απασχολούμενων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα (ΤρΔΠρΤριπ 61/2008)492-495
10.Αμοιβές εκπαιδευτικών και αρχή της ισότητας (ΤρΔΠρΙωαν 30/2008)496-498
11.Η υποκατάσταση του διοικητικού δικαστή στην τεχνική κρίση υγειονομικής επιτροπής (ΤρΔΠρΘεσ 21/2008)499-502
12.Διακυμάνσεις στο πρόστιμο ακαταχώριστων εργαζομένων (ΤρΔΠρΘεσ 8/2008)503-505
13.Ελευθερία έκφρασης διά του τύπου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Η ΑΥΓΗ Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΑΕ και Κάρης κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ’ αριθ.: 15909/06, Απόφαση: 5.6.2008)506-516
14.Αποζημιώσεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και αρχή της ισότητας (ΔΕΚ C-164/07 της 5ης Ιουνίου 2008)517-519
15.Απαγόρευση καπνίσματος και οικονομική ελευθερία (Αποφάσεις τής 30ης Ιουλίου 2008, 1 BvR 3262/07, 1 BvR 402/08, 1 BvR 906/08)520-528
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η διαδικασία επίλυσης των συνταξιοδοτικών διαφορών – Μια κριτική επισκόπηση της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου529-547
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 86/2008 (ΦΕΚ Α΄ 125/1.7.2008) «Άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγόρους κρατών-μελών της ΕΕ»452-452
2.Ν. 3671/2008 (ΦΕΚ Α΄ 129/3.7.2008) «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»452-452
3.Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α΄ 114/18.6.2008) «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις»452-452
4.Ν. 3670/2008 (ΦΕΚ Α΄ 117/20.6.2008) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις»452-452
5.Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α΄ 115/18.6.2008) «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες διατάξεις».452-452
6.Ν. 3666/2008 (ΦΕΚ Α΄ 105/10.6.2008) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα»452-452
7.Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»452-452
8.Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164/5.8.2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»453-453
9.Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 139/11.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»453-453
10.Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»453-453
11. Ν. 3674/2004 (ΦΕΚ Α΄ 136/10.7.2008) «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»453-453
12. Ν. 3676/2008 (ΦΕΚ Α΄ 139/11.7.2008) «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG»453-453
13.Ν. 3686/ 2008 (ΦΕΚ Α΄ 158/1.8.2008) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»453-453
14.Ν. 3677/2008 (ΦΕΚ Α΄ 140/11.7.2008) «Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της»453-453
15.Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄ 159/1.8.2008) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»453-453
16.Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177/25.8.2008) «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και άλλες διατάξεις»453-453
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. H αρχή της επικουρικότητας και ο νέος θεσμικός ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων548-568
2.H διαδοχή των δημοσίων νομικών προσώπων569-582
3.Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση και η νέα προσέγγιση της δημόσιας οικονομικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα583-592ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και Συμβάσεις Παραχώρησης Συνεργασίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη δημοσίων υποδομών με ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίων. Σύμφωνα με το διεθνές, το ευρωπαϊκό ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο Κίτσος Ιωάννης Δ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2008 \ Τεύχος 4-2008
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης