ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)




Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2007


ΝομολογίαΣελίδες
1.Αναγνώριση τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΣτΕ 778/2007 Τμ. Δ΄ (επταμ.))131-147
2.Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος και αιτιολόγηση τυπικού νόμου (ΣτΕ Ολ 123/2007)148-154
3.Η απαγόρευση της αναδρομικότητας ρυθμίσεων περί αυτοδίκαιης έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου (ΣτΕ 2550/2006 Τμ. Γ΄)155-166
4.Πρυτανικές πράξεις και κρατική εποπτεία (ΣτΕ 1388/2006 Tμ. Γ΄)167-172
5.Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων και προστασία του περιβάλλοντος (ΕλΣυν 55/2007 Τμ. VI)173-177
6.Η εξουσιοδότηση αρμοδιότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού της Βουλής (ΔΕφΑθ 1267-9/2006)178-181
7.Απαγόρευση τυχηρών παιγνίων και διοικητικές κυρώσεις (ΤρΔΠρΠειρ 470/2007)182-191
8.Μισθoλογική μεταχείριση των δικαστών (Ειδικό Δικαστήριο άρθ. 88 παρ. 2 Σ 13/2006)192-207
9.Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλο αποζημίωσης χρήσης δημοσίου κτήματος (ΑΠ 553/2006 Τμ. Ζ΄)208-210
10.Προθεσμία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και Κοινοτικό δίκαιο (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Aon Conseil et Courtage S.A. κ.ά. κατά Γαλλίας, Aίτηση υπ' αριθ.: 70160/01, Απόφαση της 25.1.2007)211-213
11.Απόρριψη λόγου αναίρεσης ως απαράδεκτου και δίκαιη δίκη (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Λιακόπουλος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθ.: 20627/04, Απόφαση της 24-05-2006 )214-218
12.Ελεύθερη κυκλοφορία και διακριτική ευχέρεια της εθνικής διοίκησης (ΔΕΚ C-54/05, της 15.3.2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας)219-221
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ Α/80/16.4.2007) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις»130-130
2.Ν. 3550/2007 (ΦΕΚ Α/72/26.3.2007) «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο άρθ. 9 του Ν. 3299/2004 περί κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»130-130
3.Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ Α/76/2.4.2007) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων»130-130
4.ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ σχετικά με την σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»130-130
5.ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ Α/63/16.3.2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ σχετικά με την σύναψη συμβάσεων στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών». 130-130
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η λειτουργία του ΑΣΕΠ: επιβεβαίωση ή αναίρεση του θεσμικού του ρόλου;222-233
2.Η συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου234-240
3.Η πρόταση για ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα: Τομή στο ελληνικό σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων ή «ώδινεν όρος και έτεκε μυν»; 241-256







ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ΕΝΟΒΕ: Παραβίαση της ιδιωτικότητας - Οι κάμερες


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 2-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης