ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2007


ΝομολογίαΣελίδες
1.Αναγνώριση τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΣτΕ 778/2007 Τμ. Δ΄ (επταμ.))131-147
2.Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος και αιτιολόγηση τυπικού νόμου (ΣτΕ Ολ 123/2007)148-154
3.Η απαγόρευση της αναδρομικότητας ρυθμίσεων περί αυτοδίκαιης έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου (ΣτΕ 2550/2006 Τμ. Γ΄)155-166
4.Πρυτανικές πράξεις και κρατική εποπτεία (ΣτΕ 1388/2006 Tμ. Γ΄)167-172
5.Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων και προστασία του περιβάλλοντος (ΕλΣυν 55/2007 Τμ. VI)173-177
6.Η εξουσιοδότηση αρμοδιότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού της Βουλής (ΔΕφΑθ 1267-9/2006)178-181
7.Απαγόρευση τυχηρών παιγνίων και διοικητικές κυρώσεις (ΤρΔΠρΠειρ 470/2007)182-191
8.Μισθoλογική μεταχείριση των δικαστών (Ειδικό Δικαστήριο άρθ. 88 παρ. 2 Σ 13/2006)192-207
9.Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλο αποζημίωσης χρήσης δημοσίου κτήματος (ΑΠ 553/2006 Τμ. Ζ΄)208-210
10.Προθεσμία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και Κοινοτικό δίκαιο (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Aon Conseil et Courtage S.A. κ.ά. κατά Γαλλίας, Aίτηση υπ' αριθ.: 70160/01, Απόφαση της 25.1.2007)211-213
11.Απόρριψη λόγου αναίρεσης ως απαράδεκτου και δίκαιη δίκη (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Λιακόπουλος κατά Ελλάδας, Aίτηση υπ' αριθ.: 20627/04, Απόφαση της 24-05-2006 )214-218
12.Ελεύθερη κυκλοφορία και διακριτική ευχέρεια της εθνικής διοίκησης (ΔΕΚ C-54/05, της 15.3.2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας)219-221
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ Α/80/16.4.2007) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις»130-130
2.Ν. 3550/2007 (ΦΕΚ Α/72/26.3.2007) «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο άρθ. 9 του Ν. 3299/2004 περί κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»130-130
3.Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ Α/76/2.4.2007) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων»130-130
4.ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ σχετικά με την σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»130-130
5.ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ Α/63/16.3.2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ σχετικά με την σύναψη συμβάσεων στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών». 130-130
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η λειτουργία του ΑΣΕΠ: επιβεβαίωση ή αναίρεση του θεσμικού του ρόλου;222-233
2.Η συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου234-240
3.Η πρόταση για ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα: Τομή στο ελληνικό σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων ή «ώδινεν όρος και έτεκε μυν»; 241-256ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΙ. Κωνσταντίνου Δ. Σουλτάνα, Φλίγγου Χ. Γεωργία


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2007 \ Τεύχος 2-2007
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης