ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2009


ΝομολογίαΣελίδες
1.Σύνταγμα και αυθαίρετα (ΣτΕ Ολ. 3500/2009)588-598
2.Η «όλως εντοπισμένη» πολεοδομική ρύθμιση (ΣτΕ 289/2009 Τμ. Ε΄ )599-602
3.Η προστασία εικόνων της παιδικής ηλικίας προσώπων που φέρονται ως κατηγορούμενοι σε εγκλήματα τρομοκρατίας (ΣτΕ 248/2009 Τμ. Δ΄)603-606
4.Προϋποθέσεις μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάση αορίστου χρόνου (ΔΕφΘεσ 727/2009 )607-609
5. Προφορική συνέντευξη υποψηφίων και σύνταξη πρακτικού ως εγγύηση τηρήσεως της αρχής της αξιοκρατίας (ΔΕφΘεσ 392/2009 )610-611
6. Η αυτοτέλεια της κρατικής ευθύνης κατά το άρθ. 105 ΕισΝΑΚ (ΔΕφΘεσ 1544/2008 )612-617
7. Υποχρέωση διεξαγωγής επίσημης έρευνας σε περιπτώσεις στέρησης της ζωής λόγω χρήσης βίας από κρατικά όργανα (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Giuliani και Gaggio κατά Ιταλίας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 23458/02, Απόφαση: 25.8.2009)618-632
8. Το δικαίωμα στην εικόνα ως πτυχή της προσωπικότητας του ατόμου (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Ρέκλος & Δαβουρλή κατά Ελλάδος, Αίτηση υπ’ αριθ.: 1234/05, Απόφαση: 5.1.2009)633-640
9.Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και αρχή της ισότητας (Conseil d’ Etat, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, Απόφαση υπ’ αριθ. 287110 της 3ης Ιουνίου 2009 )641-652
Χρονικό νομολογίαςΣελίδες
1.Η απαξίωση του θεσμού της «προφορικής συνέντευξης» στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης653-661
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας (ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 1/2009)667-685
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.ΔΕφΑθ 386/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΑθ 386/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό))662-662
2.ΔΕφΑθ 1146/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΑθ 1146/2009 Τμ. Ζ΄ (ακυρωτικό))662-662
3.ΔΕφΘεσ 544/2009 Τμ. Β΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 544/2009 Τμ. Β΄ (ακυρωτικό))663-664
4.ΔΕφΠειρ 306/2009 Τμ. Α2 (ακυρωτικό) (ΔΕφΠειρ 306/2009 Τμ. Α2 (ακυρωτικό))663-663
5.ΔΕφΘεσ 580/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό) ( ΔΕφΘεσ 580/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό))663-663
6.ΔΕφΘεσ 447/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό) ( ΔΕφΘεσ 447/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό))664-664
7.ΔΕφΘεσ 406/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 406/2009 Τμ. Γ΄ (ακυρωτικό))664-664
8.ΤρΔΠρΘεσ 478/2008 Τμ. Γ΄ (ΤρΔΠρΘεσ 478/2008 Τμ. Γ΄ )665-666
9.ΔΕφΘεσ 115/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό) (ΔΕφΘεσ 115/2009 Τμ. Α΄ (ακυρωτικό))665-665
10.ΔΕφΘεσ 1228/2008 Τμ. Β΄ (ΔΕφΘεσ 1228/2008 Τμ. Β΄)665-665
11.ΜΔΠρΘεσ 29/2008 Τμ. Α΄ (ΜΔΠρΘεσ 29/2008 Τμ. Α΄ )666-666
12.ΤρΔΕφΑθ 5/2009 (ΤρΔΕφΑθ 5/2009)662-663
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Π.Δ. 161/2009 (ΦΕΚ Α΄ 200/1.10.2009) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕ L 195/15 της 27.7.2005) για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων»587-587
2.Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 181/16.9.2009) «Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα»587-587
3.Π.Δ. 132/2009 (ΦΕΚ Α΄ 179/16.9.2009) «Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης αγροφυλάκων»587-587
4.Π.Δ. 133/2009 (ΦΕΚ Α΄ 180/16.9.2009) «Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης αγρονόμων»587-587
5.Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 218/29.10.2009) «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση»587-587
6.Π.Δ. 147/2009 (ΦΕΚ Α΄ 189/29.9.2009) «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης»587-587
7.Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ Α΄ 190/29.9.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει»587-587
8.Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»587-587
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.«Θα τα πούμε στα δικαστήρια».Δημοκρατική λογοδοσία και έλεγχος των περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ελλάδα686-699
2.Η απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο της κρατικής ευθύνης 700-714
3.Προστασία εργαζομένων αναδόχου δημόσιας σύμβασης. Με αφορμή την υπόθεση Κούνεβα715-730
4. Ο θεσμός της πρότυπης δίκης ως μηχανισμός αντιμετώπισης των όμοιων υποθέσεων από τα διοικητικά δικαστήρια 731-740
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Prosper Weil/Dominique Pouyaud: Το διοικητικό δίκαιο741-741
2.Ξενοφών Κοντιάδης: Ελλειμματική Δημοκρατία. Κράτος και κόμματα στη σύγχρονη Ελλάδα741-742
3.Κωνσταντίνος Γώγος: Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 (Οι ρυθμίσεις του αρ. 6 παρ. 2-4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ - Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα Νο. 17)742-744ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η δημοσία επιχείρησις Β' έκδοση. Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία - Τ. 4. Διεύθυνση σειράς: Α. Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών. Επιμέλεια σειράς: Μ.-Η. Πραβίτα, Διδάκτωρ Παν. Αθηνών, Δικηγόρος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2009 \ Τεύχος 5-2009
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης