ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2016


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Νομική φύση και έννομες συνέπειεςτης σύμπραξης των θεσμικών οργάνωντης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο σύναψης μνημονίων. Σχολιασμός των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Pringle» (C-370/12) και «Ledra Advertising Ltd κ.λπ.» (C-8/15P)498-502
ΝομολογίαΣελίδες
1.Η μεταβολή της ταυτότητας του οικονομικού φορέα κατά το στάδιο κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων (ΔΕΕ 24.5.2016 C-396/14 MT Højgaard A/S, Züblin A/S κατά Banedanmark)504-512
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Το παραδεκτό της άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά αποφάσεων ΓΓΔΕ για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (ΣτΕ 1898/2016 Τμ. Β΄)513-514
2.Επιβολή φόρου εισοδήματος στην προσαύξηση περιουσίας που πηγάζει από πώληση μετοχών (ΣτΕ 1896/2016 Τμ. Β΄)515-516
3.Έφεση υπέρ του νόμου. Ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 (ΣτΕ 1512/2016 Τμ. Β΄)516-517
4.Κλήση διοικουμένου για παροχή σε φορολογικό έλεγχο εξηγήσεων και στοιχείων σχετικά με ποσά τραπεζικών λογαριασμών του, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματά του (ΣτΕ 884/2016 Τμ. Β΄)517-524
5.Εκπιπτόμενες δαπάνες μιας επιχείρησης (ΣτΕ 3325/2015 Τμ. Β΄)524-526
6.Υποχρέωση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών (ΔΕφΤριπ 302/2016)527-529
7.Αναστολή εκτέλεσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ (ΜΔΠρΘεσ (σε Συμβούλιο) 175/2016)529-530
8.Προσφυγή ασφαλισμένου στο ΙΚΑ και υπεξαίρεση εισφορών από αρμόδιο υπάλληλο (ΜΔΠρΛαμ 514/2015)530-532
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Αναπροσαρμογή από τη Διοίκηση της σύνταξης στρατιωτικού συνταξιούχου, συμμορφούμενη με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕλΣυν Ολ. 887/2016)533-535
2.Εισοδηματικά κριτήρια ως προϋπόθεση καταβολής ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 476/2016)535-536
3.Χρονικά όρια ανάκλησης παράνομης πράξης κανονισμού σύνταξης (ΕλΣυν Ολ. 190/2016)536-538
4.Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθείσας αποζημίωσης Ειδικού Λογαριασμού ΔΙΒΕΕΤ (ΕλΣυν 957/2016 Τμ. Ι)538-540
5.Δήλωση παράστασης πληρεξουσίων δικηγόρων (ΕλΣυν 151/2016 Τμ. Ι)540-541
6.Καταλογισμός εκκαθαριστών και αχρεωστήτως λαβόντων για την πληρωμή μη νομίμως καταβληθεισών αποδοχών (ΕλΣυν 138/2016 Τμ. Ι)541-542
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4426/2016 (ΦΕΚ Α΄ 187/6.10.2016)503-503
2.N. 4427/2016 (ΦΕΚ Α΄ 188/8.10.2016)503-503
3.N. 4428/2016 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2016)503-503
4.N. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199/21.10.2016) 503-503
5.N. 4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205/31.10.2016)503-503
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Οι δικονομικές μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν στην άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως με το άρθρο 12 του ν. 3900/2010και η επιρροή τους στα χαρακτηριστικά του δικαστικού ελέγχου των νόμων στην Ελλάδα543-569
2.Θεμελιώδη δικαιώματα και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: ο έμμεσος διάλογος του Δικαστηρίου της ΕΕ με το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο570-582
3.Κυρώσεις για παραβίασηπροσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες583-600
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Η συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο και το Σύνταγμα της διά κανονιστικής πράξης περιστολής της ευχέρειας αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (client switching)601-614
ΒιβλιοπαρουσιάσειςΣελίδες
1.Les droits des adminstres dans la procedure administrative non contentieuse Etude comparee des droits francais et grec615-616ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου - Γ' έκδοση ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ Μ.-Ε. ΚΟΡΣΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΜΟΣ Β΄ - τε?χος Α Κόρσος Δημήτριος


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2016 \ Τεύχος 5-2016
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης