ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 6-2015


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η πράσινη γραμμή: το ξεπέρασμα ενός διαζυγίου και η ανοικοδόμηση του…658-660
ΝομολογίαΣελίδες
1.Παράβαση κράτους-μέλους λόγω υπέρβασης μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας ΔΕΕ 23.12.2015 (C-180/14)663-671
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Παραδεκτή η προβολή ισχυρισμού αντισυνταγματικότητας κανονιστικής πράξης, κατά την έννοια του άρθ. 2 του ν. 3900/2010 (ΣτΕ 3679/2015 Τμ. ΣΤ΄)672-674
2.Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης και χρηματικό αντικείμενο διαφοράς (ΣτΕ 2821/2015 Τμ. Α΄ )674-676
3.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και Ανεξάρτητες Αρχές (ΣτΕ 2783/2015 Τμ. Α΄)676-677
4.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 29 παρ. 2 εδ. β΄ ν. 3986/2011 για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΣτΕ Ολ. 2563/2015)677-684
5.Αίτηση αναίρεσης και διαφορές από διοικητική σύμβαση (ΣτΕ 2162/2015 Τμ. ΣΤ΄)684-685
6.Επιβολή αυξημένου παραβόλου του άρθρου 34Α παρ. 3 του π.δ. 18/1989 και σε βάρος ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 2155/2015)685-687
7.Aυτοτελείς ισχυρισμοί του Δημοσίου με έκθεση απόψεων, επί αγωγής αποζημίωσης (ΣτΕ 1293/2015 Τμ. Α΄)687-687
8.Αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω χορήγησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων μέσω επιδότησης επιτοκίου (ΔΕφΑθ 5397/2015)687-689
9.Διορισμός τέως μετακλητού υπαλλήλου σε θέση μόνιμου υπαλλήλου της Βουλής (ΔΕφΑθ 3246/2015)689-691
10.Πλήρωση θέσης στον δημόσιο τομέα με σύμβαση ΙΔΑΧ (ΔΕφΑθ 2562/2015)691-692
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Μείωση του ποσού καταλογισμού ή και απαλλαγή από αυτό κατά την κρίση του δικαστηρίου (EλΣυν Ολ. 1756/2015)693-693
2.Μη συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του Δημοσίου που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του δημόσιου τομέα (ΕλΣυν Ολ. 992/2015)694-696
3.Καθορισμός της μηνιαίας βουλευτικής αποζημίωσης (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 990/2015)696-698
4.Μη άσκηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός πενταετίας από τη γέννησή του και ΕΣΔΑ (ΕλΣυν (σε Ελάσσονα) Ολ. 987/2015)698-700
5.Το κριτήριο της εμπειρίας και η παραδεκτή συμμετοχή κοινοπραξίας στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης σύμβασης ( ΕλΣυν 6025/2015 Τμ. Μείζονος-Επταμ. Σύνθεσης)701-702
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4340/2015 (ΦΕΚ Α΄134/1.11.2015) 661-662
2.N. 4341/2015 (ΦΕΚ Α΄ 142/6.11.2015)661-662
3.N. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/9.11.2015)661-662
4.Ν. 4343/2015 (ΦΕΚ Α΄ 146/13.11.2015)661-662
5.Ν. 4344/2015 (ΦΕΚ Α΄ 147/13.11.2015) 661-662
6.N. 4345/2015 (ΦΕΚ Α΄ 148/17.11.2015) 661-662
7.N. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20.11.2015)661-662
8.N. 4347/2015 (ΦΕΚ Α΄ 155/26.11.2015) 661-662
9.N. 4348/2015 (ΦΕΚ Α΄ 156/26.11.2015)661-662
10.N. 4349/2015 (ΦΕΚ Α΄ 157/26.11.2015)661-662
11.N. 4350/2015 (ΦΕΚ Α΄ 161/30.11.2015) 661-662
12.N. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄ 164/4.12.2015)661-662
13.Ν. 4352/2015 (ΦΕΚ Α΄ 166/7.12.2015) 661-662
14.N. 4353/2015 (ΦΕΚ Α΄ 173/14.12.2015661-662
15.N. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015)661-662
16.Ν. 4355/2015 (ΦΕΚ Α΄ 178/18.12.2015)661-662
17.N. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) 661-662
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Οι παρατηρήσεις του Διομήδη Κυριακού για το σχέδιο του Συντάγματος του 1864. Το ιστορικό πλαίσιο, η διαδικασία και οι ιδεολογικές τάσεις κατά την ψήφιση του Συντάγματος του 1864703-719
2.Η μη δέσμευση της διοίκησης από τις αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ως ένα σύμπτωμα ασυμβίβαστο με τη σύγχρονη έννοια του κράτους δικαίου720-731
3.Κοινοβουλευτικός έλεγχος στην κανονιστική δράση της διοίκησης: αλλοδαπά πρότυπα και θεωρητικοί προβληματισμοί732-754
4.Χορήγηση δεδομένων υγείας με άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): μία θεσμική αποτίμηση755-771
5.Επαναπροσδιορίζοντας την ελευθερίατου λόγου. Αναθεώρηση του άρθρου 14 του Συντάγματος ή «αναθεώρηση» του δικανικού συλλογισμού στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων;772-754ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα. Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης σειρά ρυθμίσεων από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διοίκησης (εθνικής και κοινοτικής). Η πέμπτη έκδοσή του έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της νομοθετικής παραγωγής το 2010 και το 2011.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2015 \ Τεύχος 6-2015
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης